RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych jest  ABRO Biuro Brokerskie Andrzej Łempicki pod adresem 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 2/35 REGON: 870421044, NIP: 956-160-59-98
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania czynności brokerskich oraz świadczenia innych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Biuro brokerskie, będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mailowe, PESEL, numer prawa jazdy , data wydania prawa jazdy oraz inne dane potrzebne do uzyskania ubezpieczenia lub zgłoszenia szkody.
4. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
6. Odbiorcami danych są zakłady ubezpieczeń.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczenia.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Realizując obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa informujemy jednocześnie, że:

1. Klientowi, osobie fizycznej przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego do Rzecznika Finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa www.rf.gov.pl
2. Klientowi, będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do złożenia reklamacji,
3. Reklamację składa się do ABRO Biuro Brokerskie Andrzej Łempicki ul. Poligonowa 2/35, 04-051 Warszawa lub drogą mailową: broker@abro-broker.pl
4. ABRO Biuro Brokerskie Andrzej Łempicki udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, w przypadku skomplikowanych spraw, ABRO Biuro Brokerskie Andrzej Łempicki udziela odpowiedzi w terminie 60 dni od jej otrzymania.