Ubezpieczenia finansowe (gwarancje)

Ubezpieczenie dotyczy zabezpieczenia roszczeń finansowych Beneficjenta gwarancji na wypadek nie wywiązania się lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, którego gwarancja dotyczy.


Ubezpieczenia finansowe obejmują:

-  gwarancję zapłaty wadium,
-  gwarancję należytego wykonania kontraktu,
-  gwarancję usunięcia wad lub usterek,
-  gwarancję zwrotu zaliczki,
-  gwarancję zapłaty należności celnych,